Forretningsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i mangel af anden skriftlig aftale (rammeaftale eller anden aftale der er indgået med kunden) gældende for enhver tolkeydelse samt oversættelse levereret af:

Translation Team ApS
Hovedkontoret: 
Marielundvej 32C, 2.tv
2730 Herlev

Jylland afd
Møllegade 32
8000 Aarhus C

CVR: 37542253

(herefter Translation Team ApS)

Aftale er først indgået, når Translation Team ApS har sendt ordrebekræftelse til køber. Køber skal reklamere straks, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det ønskede.

Vilkår anført af køber er kun accepteret, hvis Translation Team ApS har bekræftet dette i ordrebekræftelsen.

Tilbud afgivet af Translation Team ApS har alene karakter af opfordring til at gøre tilbud, medmindre det eksplicit fremgår, at tilbuddet er bindende for Translation Team ApS. Købers tilbud eller accept af tilbud skal afgives skriftligt.

Køber kan ikke acceptere Translation Team ApS tilbud delvist.

Aftalegrundlaget omfatter alene opfordring til at gøre tilbud, accept og ordrebekræftelse samt disse salgs- og leveringsbetingelser. Forudgående drøftelser, evt. markedsførings- materiale er ikke en del af aftalegrundlaget og kan ikke anvendes som fortolkningsbidrag ved tvivl om forståelsen af aftalen.

Bestillingsregler
Medmindre andet fremgår af den enkelte rammeaftale/kontrakt gælder nedenstående regler og procedurer for bestilling af tolkeydelser.

  • Bestilling af en tolkeydelse skal altid foretages gennem kontoret.  Såfremt en navngivet tolk ønskes til bestemte tolkninger eller at den samme tolk ønskes genbestilt til samme borger skal det aftales med kontoret.
  • Aflysning af en tolkning skal ske senest 24 timer før tolkningstid, medmindre andet fremgår af kontrakten eller rammeaftalen. Aflyses der senere end 24 timer, vil man blive opkrævet betaling for den bestilte tid og evt. transport, såfremt vi ikke kan nå at stoppe tolken før denne er påbegyndt transporten.
  • Rekvirent får altid en bekræftelse pr mail med tolkens navn når tolkningen er afsat til tolk.
  • Rekvirent får altid oplyst reference nr. når der bestilles tolk. Ved henvendelser bedes dette nr oplyst.
  • Både bruger som tolke kommer ind imellem i den situation, at den anden part er forsinket til en aftale. Kommer tolken mere end 15 minutter for sent, har man ret til at afvise tolken uden betaling. Tolken skal vente på klienten i en ½ time. Såfremt samtalen bliver forlænget så skal den aftales konkret med tolken.
  • Tolkens telefonnummer udleveres ved bestillinger til hjemmebesøg eller telefontolkninger. Tolkens telefonnummer bedes slettet efter samtalen er gennemført og tolken må ikke kontaktes direkte for aftale tid.
  • Ved hjemmebesøg mødes man ved indgangen, da tolken ikke må gå ind alene hos borgerne.

Afbestilling
Bliver en tolkeopgave aflyst mindre end 24 timer før tolkeopgaven, vil kunden blive faktureret for mindst én times tolkning. Sker aflysningen med så kort varsel, at tolken er på vej til stedet, hvor tolkningen skal finde sted, vil kunden blive faktureret for hele tolkeopgaven + tolkens transportomkostninger.

Transport 
Transportomkostninger beregnes altid ved kontraktens indgåelse med mindre særlige forhold gør at fakturering af transportudgifterne beregnes efter end arrangement. Ved rejse imellem landsdelene, tillægges der derudover de omkostninger det koster at krydse landets broer.

Såfremt der tilkommer andre transportudgifter udover ovenstående, aftales det særskilt med rekvirenten på opgaven. Hvis der ved kontraktindgåelse aftales at en konferencetolk hentes fra udlandet faktureres kunden for udgifterne herfor.

Reklamation
Køber har pligt til at reklamere over mangelfuld ydelse straks og reklamation skal ske skriftligt overfor Translation Team ApS, hvis salgsgenstanden ikke svarer til det aftalte.

Reklamation for mangler skal være Translation Team ApS i hænde senest 7 dage efter den dag, hvor køber opdagede eller burde have opdaget manglen. Reklamation skal være skriftligt og angive hvilke konkrete forhold ved ydelsen, der udgør en mangel. Reklamation modtaget senere er ikke rettidig uanset, at køber faktuelt ikke havde opdaget manglen el- ler, at reklamationsskrivelsen blev forsinket under forsendelsen.

Køber kan ikke påberåbe sig mangler, hvor køber har reklameret senere end 12 måneder efter modtagelsen af ydelsen.

Oplysninger om ydelsen afgivet af Translation Team ApS før aftalens indgåelse er alene at betragte som anprisninger. Køber kan ikke påberåbe sig oplysninger fra tredjemand om ydelsen.

Taksterne svarer til Justitsministeriets vejledende satser.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage med mindre andet er aftalt i rammeaftalen. Ved for sen betaling forbeholder selskabet sig ret til, at opkræve renter svarende til 1,5 % pr. måned fra forfaldsdato, samt et rykkergebyr på DKK. 250,- pr. rykker.

Sikkerhed
Vi tager alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.
Dette inkluderer installation af processer og procedurer for at minimere uautoriseret adgang til, eller afsløring af, dine oplysninger. Vi giver imidlertid ingen garanti for at vi kan udelukke al risiko for misbrug af dine personlige oplysninger af uvedkommende personer.
Du bør opbevare adgangskoder og dine kontodetaljer på et sikkert sted, og du bør ikke afsløre disse oplysninger til andre. Du bør straks kontakte os, hvis du bemærker eventuel uautoriseret brug af din adgangskode, eller andre sikkerhedsbrud.

Ansvar 
Selskabet er hverken direkte eller indirekte erstatningsansvarlig for skader eller omkostninger som følge af fejl, herunder opgaver ved personligt fremmøde, telefonisk assistance eller ved skriftlige oversættelser. Dette uanset om ydelsen er leveret direkte eller indirekte af selskabet.

Selskabet er således ikke ansvarlig for skader eller tab som kunden måtte lide, medmindre fejlen er fremkommet med fortsæt. Her kan selskabet maksimalt gøres erstatningsansvarlig for det fakturerede beløb.

Andet 
Eventuelle tvister kan indbringes for de almindelige domstole.

Selskabet og dets medarbejdere og freelancere har tavshedspligt om ethvert kundeforhold og underlagt straffelovens §152 omhandlende tavshedspligt.